Då blev då äntligen Smart farming av som vi väntat länge på och dagen blev precis så lyckad som vi hade hoppats, kanske till och med ännu bättre.

Först och främst TACK till er alla som kom, både föreläsare och deltagare. Det var fantastiskt att det blev så stor uppslutning och efter en sån här dag inser vi ännu en gång hur viktigt det är att träffas, nätverka och diskutera. Vi har tagit med oss mycket som vi ska lyfta i olika fomer framöver, viktiga behov och frågor som måste upp på bordet hos beslutsfattare, politiker. Attityder och beteenden som måste påverkas hos allmänhet och slutkonsument. Konkreta problem och knäckfrågor som måste lösas upp, det här kan vi göra tillsammans!

För dig som inte läser hela texten nedan kommer här en sammanfattning av dagen:

Intressanta kunskapsföreläsningar i högt tempo varvades med nätverkande, gruppdiskussioner, företagspitchar och minimässa. Glädjen över att få träffas fysiskt gick inte att ta miste på, humor blandades med allvarliga budskap kring beredskap, sårbarhet och effekter av klimatförändringar. Energin och viljan att möta lantbrukets utmaningar var tydlig – en ”vi-känsla” som andades framtidstro!

Presentationerna samt sammanställning av gruppdiskussionerna finner du lite längre ned på sidan.

Det var många områden som täcktes under dagen. Efter en presentation från vår värd, Taxinge gods och familjen Fimmerstad, var det dags för Livsmedelsverket genom Theres Frisell som berörde vikten av en inhemsk livsmedelsförsörjning och hur detta ska främjas. Vi hörde Sveriges riksdag genom MadeleineNyman som återgav vad politiken gör för att förbättra situationen för er primärproducenter. Moderator Ulrik Lovang sammanfattade förmiddagens första block med att vi måste ha en grundläggande plan B när det oförutsedda händer samt vikten av samverkan mellan myndigheter och primärproducenter.

Medskicket till de första två talarna var följande:

  • Vi vill se effekter!
  • Lönsamhet måste vara prioriterat!
  • Hur kan importproducerat vara billigare än inhemskt? Hur ser den uträkningen ut i statens bokföringsböcker?

Det andra blocket inleddes med Johan Engström, forskare hos RISE som bla berättade om Testbädd för digitaliserat jordbruk. En sammanfattning blir att ny teknik och mekaniserade lösningar finns men glappet är stort mellan aktuella behov och möjligheter för framtiden.

Även om autonoma maskiner kan kännas långt bort är det ändå viktigt att nämna fördelar de för med sig. Utöver den självklara övergripande som handlar om ökad lönsamhet kan den nya tekniken göra lantbruket mer attraktivt för ny arbetskraft. ”Fler vill satsa på att vara jordbrukare” om arbetsförhållanden kan lättas. Maskiner blir mindre med ny teknik vilket innebär fler produktserier som i sin tur ger lägre priser. Tex kan ett mindre jordbruk ha en eller två maskiner, ett större lantbruk 10 eller fler.

Två maskinföretag fick sedan spana in i framtiden. Först ut var Göran Sundqvist Swedish Agro Machinery Skara som oxå tog upp glappet mellan extrema framtidsbilder och dagens behov. Därefter hörde vi representanter från Axima som startat upp en supportgrupp för att utbilda i att använda maskinerna på mest effektivt sätt.

Maskinföretagen fick som medskick från jordbrukare bland deltagarna att instruktioner måste bli mer användarvänliga. ”Vi har inte tid att läsa en tjock manual”.

Sammanfattningen blir att vi måste få till en samverkan i högre grad på alla plan för att göra branschen mer attraktiv och för att skapa fler lönsamhetsfördelar utifrån det vi redan har investerat i.

Efter en god lunch var det Per Frankelius tur som på sitt energigivande vis pratade om vägen till ett fossilfritt jordbruk. Den lösning som i dagsläget känns mest realistisk är enligt Per att individuella lösningar måste till på varje gård efter respektive förutsättnignar. Att bli så nära självförsörjande som det går med egenproducerad energi. Vilken typ av energi kan du producera på din gård? Vi ska skapa våra egna energisystem. En viktig poäng Per också påpekade var att vi inte bara kan ta bort det som är negativt, vi måste också förstärka och öka det som är positivt. Det är ett kretslopp och vi måste bidra till att kunskapen i samhället ökar om vår bransch och allt gott som finns här.

Därefter lyssnade vi till två maskinföretag. Nils-Johan Strömgren från Traktor & Maskin i Sörmland AB som bla förutsåg att all överskottsel kommer att gå mot Grön vätgas. Emil Stolpe-Nordin från Bil & Traktorservice/GreenDeer redogjorde för Johan Deers intelligenta uppkopplade maskiner och Future Zone. Vi går från att vara ”duktiga chaufförer till att bli duktiga programmerare”.

Marie Gidlund, Sweden Food Arena, talade under rubriken ”Innovations- och forskningsagenda för Livsmedelssektorn”. Marie avslutar med att det måste handla om ”åstadkommation”, inte bara samverkan!

Filip Lundin, Macklean, pratade om vad ett digitalt lantbruk innebär. Hur det ska gå till är en fråga många undrar men ett gott råd från Filip är ”börja smått och experimentera – bygg på så vis gradvis upp resurser och kompetens.”

Johan Varenius berättade om förstudien som Agro Sörmland genomför tillsammans med Agro Örebro och Agronod under rubriken ”Data som strategisk resurs i lantbruket”. Förstudien går ut på att ta reda på vilka tjänster inom mjukvara som kan underlätta för lantbrukare och var utveckling är idag. Det sker genom djupintervjuer och workshops och flera intressanta områden har hittats att arbeta vidare med. Alla är eniga om att tjänster som medför standardiserad förenklad rapportering till myndigheter och kommuner skulle underlätta mycket. Dessutom vore produktionsresultatsdata vara intressant för att validera och jämföra produktionsresultat och lönsamhet med andra företag.

Sist ut som föreläsare var Tomas Klingström, forskare SLU, som var med på länk. Tomas berättade om Gigacow, en infrastruktursatsning från SLU med syftet att öka utbytet mellan forskare och näringen. I Gigacow-projektet samlas data in med automatiserade metoder från mjölkgårdar i bland annat Sörmland. Målet är att tillsammans med lantbrukare kombinera genetisk avelsvärdering med bättre mätvärden för bästa anpassning av produktionen när både teknik och klimat förändras allt snabbare. En av gårdarna i projektet, Womtorp utanför Eskilstuna, fanns på plats och berättade om varför de valde att gå med i projektet.

Vid kaffet var det dags för gruppdiskssion där de cirka 130 deltagarna hade delats in i 15 förutbestämda grupper och fått frågor att prata kring. Det blev livliga diskussioner.

Den första frågan ”Vilka är de 3 största utmaningarna inom lantbruket?” gav ett samstämmigt svar från i stort sett alla grupper att prio ett är LÖNSAMHET! Politiska beslut, klimatförändringar, arbetskraftsförsörjning, bristande kunskap och insikt om näringen bland allmänheten är andra utmaningar som lyftes i ett flertal grupper.

Den andra frågan löd ”Hur löser vi arbetskraftsbehovet inom lantbruket?” Här kom det fram en mängd olika förslag så som karriärmöjligheter för anställda, kompetenspol, marknadsföring mot skolan i tidig ålder, fler praktik och lärlingsplatser, bra ledarskap, höjd lön (under förutsättning att lönsamheten ökar), ökad status, marknadsföra fördelarna (varierat o fritt arbete, hög teknologi, vacker miljö o natur).

Gruppernas svar på frågorna samlades in och kommer att utgöra en del av underlaget för kommande seminarier inom Agro Sörmland.

Alla talare som inte redan har en traktor fick välja en på bordet att ta med hem!

Talarpresentationer i PDF-format: